รายละเอียด

นันทนาการ / Recreation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 25 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01620001_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เบอร์ติดต่อ 098-3294653 อ.บงกช ศิลปานนท์

รายวิชา - นันทนาการ

ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ

-ความหมายของนันทนาการ

-ประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ

-ความสำคัญของนันทนาการ

 

ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ (ต่อ)

-ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ

-ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ

-ความปลอดภัยในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

หลักการเป็นผู้นำทางนันทนาการ

เกมนันทนาการ

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมนันทนาการ

-ตัวอย่างเกมนันทนาการ

เกมการเล่น

-ประโยชน์และคุณค่าของเกมการเล่น

-ลักษณะและประเภทของเกม

เกมการเล่น

-ประโยชน์และคุณค่าของเกมการเล่น

-ลักษณะและประเภทของเกม

เกมการละเล่นของไทย

-ประโยชน์และคุณค่าของเกมการละเล่นของไทย

-เกมการละเล่นของไทยต่างๆ

เพลงนันทนาการ

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพลงนันทนาการ

-เพลงที่ใช้ในกิจกรรมนันทนาการ ประกอบจังหวะ

สอบกลางภาค

เพลงนันทนาการ

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพลงนันทนาการ

-เพลงที่ใช้ในกิจกรรมนันทนาการ ประกอบจังหวะ

เกมนำและเกมผลัด

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมนำและเกมผลัด

-ตัวอย่างเกมนำและเกมผลัด

-ฝึกการนำเกม

เกมเบ็ดเตล็ด

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเกมเบ็ดเตล็ด

-ตัวอย่างเกมเบ็ดเตล็ด

-ฝึกการนำเกม

นันทนาการเพื่อสุขภาพ

-ความรู้เกี่ยวกับร่างกายและการเคลื่อนไหว

-สุขภาพ สมรรถภาพทางกาย

-การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง

-การสำรวจ การสังเกตการณ์ในสภาพการจริง

-กิจกรรมนันทนาการ

การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง

-การสำรวจ การสังเกตการณ์ในสภาพการจริง

-กิจกรรมนันทนาการ

การเรียนรู้จากสภาพการณ์จริง

-การสำรวจ การสังเกตการณ์ในสภาพการจริง

-กิจกรรมนันทนาการ

 

สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน