รายละเอียด

การเงินธุรกิจ / Business Finance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBACC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเงินธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Business Finance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมายของการเงินธุรกิจ เป้าหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ เทคนิคในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการควบคุมทางการเงิน การจัดการทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ ต้นทุนของเงินทุนและโครงสร้างทางการเงิน

การติดต่อระหว่างอาจารย์และนักศึกษา : การใช้ไลน์กลุ่ม และ หมายเลขโทรศัพท์อาจารย์  086-6038126

รายวิชา - การเงินธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน