รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี
เบอร์โทรติดต่อ 0917879328 (เวลาราชการเท่านั้น)
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท. ชั้น3 (ศท.304)

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน