รายละเอียด

การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน / ่๋JIG AND FIXTURE DESIGN

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE228
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : ่๋JIG AND FIXTURE DESIGN
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชาการออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการผลิต (กผ) ปี 3 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รายวิชา - การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน

อาจารย์ผู้สอน