รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ Section 3 / English for Hospitality

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH145
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ Section 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Hospitality
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

English for Hospitality (Section 3)

Aj.Krittika Inta

Please join the group ^^

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการ Section 3

อาจารย์ผู้สอน