รายละเอียด

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 / Calculus and Analytic Geometry 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13011132_SEC_3 - ไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus and Analytic Geometry 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี
เบอร์โทรติดต่อ 0917879328 (เวลาราชการเท่านั้น)
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท. ชั้น3 (ศท.304)
กลุ่มเรียน 13011132_SEC_3 - ไฟฟ้า

รายวิชา - แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1

อาจารย์ผู้สอน