รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_10 / Process of Thinking and Problem Solving_SEC_10

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving_SEC_10
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน Tel:0846126690

ห้องพักอาจารย์ ศท.304 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_10

อาจารย์ผู้สอน