รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_7 / Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_7

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101_SEC_7
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_7
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_7
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน  Tel:0846126690

ห้องพักอาจารย์  ศท.304

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_7

อาจารย์ผู้สอน