รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_4 / Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน  Tel:084-6126690

ห้องพักอาจารย์ ศท.304

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_4

อาจารย์ผู้สอน