รายละเอียด

สถิติ_SEC_1 / Statistics_SEC_1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics_SEC_1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนากาล คำสอน  Tel:084-6126690

ห้องพักอาจารย์ ศท.304

รายวิชา - สถิติ_SEC_1

อาจารย์ผู้สอน