รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_19 / Calculus 1 for Engineers_SEC_19

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC_19
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_19
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers_SEC_19
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.รัตนากาล  คำสอน Tel:084-6126690

ห้องพักอาจารย์ ศท.304

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_SEC_19

อาจารย์ผู้สอน