รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec13 / Process of Thinking and Problem Solving Sec13

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_Sec13
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec13
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving Sec13
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ประยงค์   ใสนวน 0897588725

ห้องพัก ศท.304 email psainuan@hotmail.com

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec13

อาจารย์ผู้สอน