รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec16 / Process of Thinking and Problem Solving Sec16

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101_Sec16
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec16
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving Sec16
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ประยงค์   ใสนวน 0897588725

ห้องพัก ศท.304 email psainuan@hotmail.com

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_Sec16

อาจารย์ผู้สอน