รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec14 / Calculus 1 for Engineers Sec14

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_Sec14
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec14
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers Sec14
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ประยงค์   ใสนวน 0897588725

ห้องพัก ศท.304 email psainuan@hotmail.com

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec14

อาจารย์ผู้สอน