รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_10 / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_10
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ณัฐวุฒิ สังข์ทอง      โทร 0812580180

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_10

อาจารย์ผู้สอน