รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Sec9 / Calculus 3 for Engineers Sec9

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107_Sec9
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Sec9
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers Sec9
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ประยงค์   ใสนวน 0897588725

ห้องพัก ศท.304 email psainuan@hotmail.com

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Sec9

อาจารย์ผู้สอน