รายละเอียด

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / Listening and Speaking for Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking for Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

SEC 3

นักศึกษาการบัญชี ปริญญาตรี 4 ปี ห้อง 3/1

เรียนวันจันทร์เวลา 08.00-12.00                   3 หน่วยกิต

ทฤษฎี 2 คาบ ปฎิบัติ 2 คาบ ศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียน 5 คาบ

เนื่องจากการระบาดของโรค Covid19 ช่วงสองเดือนแรกเรียน ทฤษฎี 4 คาบ สองเดือนหลังเรียน ปฏิบัติ 4 คาบ

รายวิชา - การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน