รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3 / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ณัฐวุฒิ สังข์ทอง โทร 0812580180

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3

อาจารย์ผู้สอน