รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec_9 / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec_9
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ทาง Microsoft Teams หรือสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ แผนกคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศึกษาทั่วไป 

E-mail: sirada@rmutl.ac.th 

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร_Sec_9

อาจารย์ผู้สอน