รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Sec4 / Calculus 3 for Engineers Sec4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107_Sec4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Sec4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers Sec4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ประยงค์   ใสนวน 0897588725

ห้องพัก ศท.304 email psainuan@hotmail.com

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร Sec4

อาจารย์ผู้สอน