รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_5 / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC_5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อ.ณัฐวุฒิ สังข์ทอง โทร 0812580180

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_5

อาจารย์ผู้สอน