รายละเอียด

สมการเชิงอนุพันธ์ SEC_1 / Differential Equations SEC_1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA108_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สมการเชิงอนุพันธ์ SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Differential Equations SEC_1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ผู้สอน ผศ.ประยงค์   ใสนวน 0897588725

ห้องพัก ศท.304 email psainuan@hotmail.com

รายวิชา - สมการเชิงอนุพันธ์ SEC_1

อาจารย์ผู้สอน