รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_Sec_2 / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_Sec_2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียนออนไลน์ทาง Microsoft Teams หรือสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ที่ แผนกคณิตศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศึกษาทั่วไป 

เปิดเทอม 1 กรกฎาคม 2563

E-mail: sirada@rmutl.ac.th 

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร_Sec_2

อาจารย์ผู้สอน