รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา - กลุ่ม 13 / Process of Thinking and Problem Solving - Sec 13

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา - กลุ่ม 13
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving - Sec 13
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา - กลุ่ม 13

อาจารย์ผู้สอน