รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร - กลุ่ม 20 / Calculus 1 for Engineers - Sec 20

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร - กลุ่ม 20
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers - Sec 20
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กลุ่มเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่ไม่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร - กลุ่ม 20

อาจารย์ผู้สอน