รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน - กลุ่ม 8 / Mathematics and Statistics in Daily Life - Sec 8

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน - กลุ่ม 8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life - Sec 8
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

กลุ่มเรียนนี้สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษเท่านั้น

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน - กลุ่ม 8

อาจารย์ผู้สอน