รายละเอียด

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล / Basic Mechanical Engineering Training

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Mechanical Engineering Training
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน

1.อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ โทร.098-3547491

2.อาจารย์สมาน ดาวเวียงกัน โทร. 086-7309253

รายวิชา - การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล

ปฐมนิเทศ
1. ความจำเป็นที่ต้องเรียนการฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
2. ขอบข่ายของเนื้อหาการฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3. แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
บทที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1.1 นิยามศัพท์ด้านความปลอดภัย
1.2 ประเภทของอุบัติเหตุ
1.3 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
1.4 หลักในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

กิจกรรม : 1. ผู้สอนนำอภิปรายถึงความจำเป็นขอบข่ายของสาระการเรียนรู้วิชาในการเรียนการฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
2. ผู้สอนอธิบายคำอธิบายรายวิชา
วิธีการวัดผลและการประเมินการเรียนรู้
3. ผู้สอนบรรยาย ถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน

ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 2 เครื่องมือทั่วไปในงานช่างอุตสาหกรรม
2.1 ปากกาจับงาน
2.2 ค้อน
2.3 ประแจ
2.4 คีม
2.5 ไขควง
2.6 การบำรุงรักษาเครื่องมือทั่วไป

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม – ตอบ เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทั่วไปในงานช่างอุตสาหกรรม
2. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน

ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัดและการตรวจสอบ
3.1 ความหมายของเครื่องมือวัด และการวัดขนาด
3.2 มาตรฐานการวัดความยาว
3.3 การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบ
3.3.1 บรรทัดเหล็ก
3.3.2 ใบวัดมุม

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายถาม – ตอบ เกี่ยวกับ- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัด
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือวัด
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัดและการตรวจสอบ (ต่อ)
3.3 การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบ (ต่อ)
3.3.3 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
3.3.4 ไมโครมิเตอร์

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายถาม – ตอบ เกี่ยวกับ- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัด
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องมือวัด
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงาน
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 4 งานร่างแบบ
4.1 ทฤษฎี และความหมายของการร่างแบบ
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ
4.4 ขั้นตอนการร่างแบบ
4.5 การปฏิบัติงานร่างแบบ

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการร่างแบบ
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการตามใบงาน
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติการตามใบงาน

* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ
5.1 ความหมายงานลดขนาดด้วยตะไบ
5.2 ส่วนประกอบ ชนิด และการใช้งาน
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ
กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายถาม - ตอบเกี่ยวกับการ ลดขนาดด้วยตะไบ
2. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับขั้นตอนการลดขนาดด้วยตะไบ
3. ผู้สอนสาธิตการปฏิบัติงาน การลดขนาดด้วยตะไบ

* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 6 งานเลื่อย
6.1 ทฤษฎีงานเลื่อย
6.2 เลื่อยมือ
6.3 การปฏิบัติงานเลื่อย
กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม – ตอบ เรื่องทักษะงานเลื่อย

2. ผู้สอนทำการสาธิต ปฏิบัติงานทักษะงานเลื่อย
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 7 งานสกัด
7.1 ทฤษฎีงานสกัด
7.2 ชนิด และคมตัดของสกัด
7.3 การปฏิบัติงานสกัด
กิจกรรม : 1.ผู้สอนบรรยายถาม – ตอบ
เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสกัด
2. ผู้สอนทำการสาธิตวิธีการใช้งานสกัด
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติงานสกัดตามใบงาน ที่กำหนด

* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิต

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 8 งานเจาะ
8.1 ทฤษฎี และความหมายงานเจาะ
8.2 ชนิด หน้าที่ และส่วนประกอบของเครื่องเจาะ
8.3 ความเร็วในงานเจาะ
8.4 ขั้นตอนการเจาะรู
8.5 การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ
กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยาย ถาม – ตอบเกี่ยวกับงานเจาะ
2. ผู้สอนสาธิตขั้นตอนการใช้งานการเจาะรูด้วยเครื่องเจาะ
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 9 งานทำเกลียว
9.1 ทฤษฎี และความหมายงานทำเกลียว
9.2 ส่วนประกอบ ชนิด และประเภทของเกลียว
9.3 การทำเกลียวนอก และเกลียวใน

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายถาม – ตอบเกี่ยวกับงานทำเกลียว
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการทำเกลียว
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 10 งานเครื่องกลเบื้องต้น
10.1 ทฤษฎี และความหมายงานกลึง
10.2 เครื่องกลึงยันศูนย์เบื้องต้น
10.3 เครื่องมือ และอุปกรณ์งานกลึง
10.4 ทฤษฎีความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนงานกลึง
10.5 ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเครื่องกลึง

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายถาม – ตอบเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการทำงาน งานกลึง
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการใช้งานกลึง
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 10 งานเครื่องกลเบื้องต้น (ต่อ)
10.6 เครื่องกัดเบื้องต้น
10.7 เครื่องมือ และอุปกรณ์งานกัด
10.8 ทฤษฎีความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนงานกัด
10.9 ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาเครื่องกัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายถาม – ตอบเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการทำงาน งานกัด
2. ผู้สอนสาธิตวิธีการใช้งานกัด
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 11 งานลับคมตัด
11.1 ทฤษฎี และการใช้งานเครื่องเจียรนัยตั้งพื้น
11.2 เครื่องมือวัดและการตรวจสอบคมตัด
11.3 การลับมีดกลึงปอกขวา
11.4 การลับมีดกลึงปาดหน้า
กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการใช้งานเครื่องเจียรนัยตั้งพื้น
2. ผู้สอนสาธิตการใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบคมตัด
3. ผู้สอนสาธิตการลับมีดกลึงปอกขวา – มีดกลึงปาดหน้า
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 11 งานลับคมตัด (ต่อ)
11.5 การลับดอกสว่าน
11.6 การลับสกัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และหลักการใช้งานเครื่องเจียรนัยตั้งพื้น
2. ผู้สอนสาธิตการใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบคมตัด
3. ผู้สอนสาธิตการลับดอกสว่าน การลับสกัด
4. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

บทที่ 12 งานประกอบ
12.1 ความหมายของงานประกอบ
12.2 พื้นฐานของงานประกอบ
12.3 ชนิดของงานประกอบ
กิจกรรม : 1. ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับงานประกอบ
2. ผู้สอนสาธิตการประกอบชิ้นงาน
3. ผู้สอนมอบหมายงานให้นักศึกษาปฏิบัติตามใบงานที่กำหนด
* ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน