รายละเอียด

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ / Production Engineering Workshop for Industrial Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Production Engineering Workshop for Industrial Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน

1.อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ โทร.098-3547491

รายวิชา - การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกลสำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ

แนะนำรายวิชา การเขียนรายงานทางวิศวกรรม
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาการทดลอง

กิจกรรม : - บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ฝึกเขียนรายงานและวิเคราะห์
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการสมดุลทางกล
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการสั่นสะเทือนทางกล
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการบิด
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบความแข็ง
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบความล้า
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การวัดอัตราการไหลในท่อปิดและการศึกษาทฤษฎีของเบอร์นูลี่
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การหาความเสียดทานในท่อ
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการนำความร้อน
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการพาความร้อน
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การทดสอบการแผ่รังสีความร้อน
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วยบอมบ์แคลลอรี่มิเตอร์
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วยบอมบ์แคลลอรี่มิเตอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

การหาค่าความร้อนเชื้อเพลิงด้วยบอมบ์แคลลอรี่มิเตอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
- เขียนรายงานและนำเสนอหน้าชั้นเรียน
- ใช้สื่อ Power Point และของจริงประกอบการสาธิตและบรรยาย

อาจารย์ผู้สอน