รายละเอียด

การฝึกงานในโรงงาน / Workshop Practices

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEV501
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การฝึกงานในโรงงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Workshop Practices
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

อาจารย์ผู้สอน

1.อาจารย์ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ โทร.098-3547491

2.อาจารย์เฉลิม ยาวิลาศ โทร. 089-6365401

รายวิชา - การฝึกงานในโรงงาน

ปฐมนิเทศ
1. ความจำเป็นที่ต้องเรียนการฝึกงานในโรงงาน
2. ขอบข่ายของเนื้อหาการฝึกงานในโรงงาน
3. แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การฝึกงานในโรงงาน

บทที่ 1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1.1 นิยามศัพท์ด้านความปลอดภัย
1.2 ประเภทของอุบัติเหตุ
1.3 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
1.4 หลักในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 2 เครื่องมือทั่วไปในงานช่างอุตสาหกรรม
2.1 ปากกาจับงาน
2.2 ค้อน
2.3 ประแจ
2.4 คีม
2.5 ไขควง
2.6 การบำรุงรักษาเครื่องมือทั่วไป

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัด
และการตรวจสอบ
3.1 ความหมายของเครื่องมือวัด และการวัดขนาด
3.2 มาตรฐานการวัดความยาว
3.3 การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบ
3.3.1 บรรทัดเหล็ก
3.3.2 ใบวัดมุม


กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือวัด
และการตรวจสอบ (ต่อ)
3.3 การใช้เครื่องมือวัดและการตรวจสอบ (ต่อ)
3.3.3 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
3.3.4 ไมโครมิเตอร์

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 4 งานร่างแบบ
4.1 ทฤษฎี และความหมายของการร่างแบบ
4.2 วัตถุประสงค์
4.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบ
4.4 ขั้นตอนการร่างแบบ
4.5 การปฏิบัติงานร่างแบบ

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ
5.1 ความหมายงานลดขนาดด้วยตะไบ
5.2 ส่วนประกอบ ชนิด และการใช้งาน
กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ (ต่อ)
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ
กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ (ต่อ)
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ
กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ (ต่อ)
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ
กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ (ต่อ)
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ (ต่อ)
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 5 งานลดขนาดด้วยตะไบ (ต่อ)
5.3 การปฏิบัติงานตะไบ

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 6 งานเลื่อย
6.1 ทฤษฎีงานเลื่อย
6.2 เลื่อยมือ
6.3 การปฏิบัติงานเลื่อย

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 7 งานสกัด
7.1 ทฤษฎีงานสกัด
7.2 ชนิด และคมตัดของสกัด
7.3 การปฏิบัติงานสกัด
กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 8 งานเจาะ
8.1 ทฤษฎี และความหมายงานเจาะ
8.2 ชนิด หน้าที่ และส่วนประกอบของเครื่องเจาะ
8.3 ความเร็วในงานเจาะ
8.4 ขั้นตอนการเจาะรู
8.5 การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ
กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

บทที่ 9 งานทำเกลียว
9.1 ทฤษฎี และความหมายงานทำเกลียว
9.2 ส่วนประกอบ ชนิด และประเภทของ เกลียว
9.3 การทำเกลียวนอก และเกลียวใน

กิจกรรม : ใช้สื่อ Power Point และ
อุปกรณ์ตัวอย่างประกอบการ
สาธิตและบรรยาย

อาจารย์ผู้สอน