รายละเอียด

ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด (Sec1) / Distribution Channels in Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA605 (Sec1) ป.ตรี 4/4'60 (หลักสูตร 4 ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด (Sec1)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Distribution Channels in Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การวิเคราะห์ระบบแนวคิด การออกแบบ การคัดเลือก การจัดการ การประเมินผล ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับสมาชิกในช่องทางการตลาด การค้าสมัยใหม่ การส่งกำลังบำรุงทางการตลาด และการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

รายวิชา - ช่องทางการจัดจำหน่ายทางการตลาด (Sec1)

ภาพรวมของการวิเคราะห์ระบบแนวคิด การออกแบบ การคัดเลือก การจัดการ การประเมินผล ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการเกี่ยวกับสมาชิกในช่องทางการตลาด การค้าสมัยใหม่ การส่งกำลังบำรุงทางการตลาด และการกระจายสินค้า เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย
- ความหมายของการจัดจำหน่าย
- ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจำหน่าย และส่วนประสมการตลาด
- องค์ประกอบของการจัดจำหน่าย
- ความสำคัญของช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
- ประโยชน์ของการจัดการช่องทางการตลาด
- วิวัฒนาการของช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า

กิจกรรม : การบรรยายภาพรวมของการเรียนในรายวิชา

และมอบหมายรายงาน
(กำหนดนำเสนอ สัปดาห์ที่ 13 และกำหนดส่งรูปเล่มรายงาน
สัปดาห์ที่ 17 โดยให้เข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563)

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดจำหน่าย (ต่อ)
- แนวคิดในการพัฒนาช่องทางการตลาด
- ลักษณะของช่องทางการตลาดในประเทศไทย
- การพัฒนาช่องทางการตลาดในประเทศไทย
- คำถามท้ายบทที่ 1

บทที่ 2 สถาบันการตลาด
- ความหมายของสถาบันการตลาด
กิจกรรม : การบรรยาย
และคำถามท้ายบทที่ 1

บทที่ 2 สถาบันการตลาด (ต่อ)
- ประเภทของสถาบันการตลาด
- หน้าที่ของสถาบันการตลาด
- ลักษณะของสถาบันการตลาด
- รูปแบบและหน้าที่ของสถาบันการตลาด
- ประโยชน์ของคนกลาง
- ปัจจัยในการพิจารณาเลือกจัดจำหน่ายเองหรือจัดจำหน่ายผ่านคนกลาง
- ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกคนกลาง
- การกำหนดความหนาแน่นของคนกลางในช่องทางการจำหน่าย
กิจกรรม : การบรรยาย

บทที่ 2 สถาบันการตลาด (ต่อ)
- สถาบันคนกลางค้าส่ง
- ความสำคัญของผู้ค้าส่งต่อผู้ผลิต
- ประเภทของผู้ค้าส่ง
- ภารกิจหน้าที่ของผู้ค้าส่ง
- บทบาทของสถาบันคนกลางค้าส่งในช่องทางการตลาด
- แนวโน้มการค้าส่ง
- การตัดสินใจทางการตลาดของผู้ค้าส่งในช่องทางการตลาด
- สถาบันคนกลางค้าปลีก
- ความสำคัญของการค้าปลีก
- ประเภทของการค้าปลีก
กิจกรรม : การบรรยาย

บทที่ 2 สถาบันการตลาด (ต่อ)
- บทบาทของสถาบันคนกลางค้าปลีกในช่องทางการตลาด
- แนวโน้มการค้าปลีก
- กลยุทธ์การบริหารกิจการร้านค้าปลีก
- คำถามท้ายบทที่ 2
กิจกรรม : การบรรยาย
และคำถามท้ายบทที่ 2

บทที่ 3 การกำหนดนโยบาย และวางแผนการจัดจำหน่าย ให้ได้เปรียบในการแข่งขัน
- นโยบายด้านการตลาดที่มีต่อการจัดจำหน่าย
- การกำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายช่องทางการจัดจำหน่าย
- การวางแผน และกลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า
เพื่อการแข่งขันทางการตลาดกิจกรรม : การบรรยาย

บทที่ 3 การกำหนดนโยบาย และวางแผนการจัดจำหน่าย ให้ได้เปรียบในการแข่งขัน (ต่อ)
- การสร้างความได้เปรียบในช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า
- คำถามท้ายบทที่ 3
กิจกรรม : การบรรยาย
และคำถามท้ายบทที่ 3

บทที่ 4 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริหารช่องทางภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
- จำนวนระดับช่องทางการจัดจำหน่าย
- ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดจำนวนระดับในโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
- หลักเกณฑ์ในการเลือกช่องทางการจัดจำหน่าย
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออกแบบช่องทางการจัดจำหน่าย
- การบริหารช่องทางการตลาด

กิจกรรม : การบรรยาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 4 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย และการบริหารช่องทางภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)
- การจัดการช่องทางการตลาดภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
- การบริหารความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
- คำถามท้ายบทที่ 4

บทที่ 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
และการกระจายสินค้า
- ความหมายของสภาพแวดล้อม
- สภาพแวดล้อมมหภาค


กิจกรรม : การบรรยาย
และคำถามท้ายบทที่ 4

บทที่ 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
และการกระจายสินค้า (ต่อ)
- สภาพแวดล้อมจุลภาค
- ความหมายของการกระจายสินค้า
- วัตถุประสงค์ในการกระจายสินค้า
- ความหมายของการขนส่ง
- บทบาทของการขนส่งที่มีต่อการกระจายสินค้า
- ประเภทของการขนส่งและการเลือกใช้
กิจกรรม : การบรรยาย

บทที่ 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
และการกระจายสินค้า (ต่อ)
- การตัดสินใจเลือกวิธีการขนส่ง
- ความหมายและความสำคัญของการคลังสินค้า
- หน้าที่ของคลังสินค้า
- ประเภทของคลังสินค้า
- ทำเลที่ตั้งคลังสินค้า
- ความหมายของการควบคุมสินค้าคงคลัง
- วัตถุประสงค์ของการควบคุมสินค้าคงคลัง
กิจกรรม : การบรรยาย

นักศึกษานำเสนอรายงาน การเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563

กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอรายงาน การเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563

บทที่ 5 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
และการกระจายสินค้า (ต่อ)
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการควบคุมสินค้าคงคลัง
- ความหมายของการบริการ
- ความสำคัญของการบริการลูกค้า
- ความหมายของการบรรจุภัณฑ์
- ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์
- คำถามท้ายบทที่ 5
กิจกรรม : การบรรยาย
และคำถามท้ายบทที่ 5

บทที่ 6 เทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย
- ความหมายการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- กระบวนการการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
- ความหมายและความสำคัญของโลจิสติกส์
- ขอบเขตของโลจิสติกส์
- คอมพิวเตอร์กับการจัดจำหน่าย
- ความหมายของระบบข้อมูลสารสนเทศในช่องทางการจำหน่าย
- ประเภทของสินค้าและบริการที่จำหน่ายบนเว็บไซต์
- พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ความหมายของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- ขั้นตอนของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : การบรรยาย

บทที่ 6 เทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย (ต่อ)
- ประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- สาเหตุที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในช่องทางการจัดจำหน่าย
และการกระจายสินค้า
- คอมพิวเตอร์กับการขนส่ง
กิจกรรม : บรรยายบทที่ 6 เทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย (ต่อ)
- ระบบ POS (Point of Sales) มาช่วยในการจัดจำหน่าย
- ระบบ Radio Frequency Identification: RFID ช่วยในการจัดจำหน่าย
- คำถามท้ายบทที่ 6
- ส่งรูปเล่มรายงาน
กิจกรรม : การบรรยาย
คำถามท้ายบทที่ 6 และส่งรูปเล่มรายงาน การเข้าร่วมกิจกรรม แม็คโครและนักศึกษามหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ปี2563

อาจารย์ผู้สอน