รายละเอียด

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1 / Master Thesis 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME129
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Master Thesis 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ด้วย 0987659956 เพื่อหารือการเรียนการสอน 1/2563 ด้วยครับ

รายวิชา - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 1

อาจารย์ผู้สอน