รายละเอียด

กลศาสตร์ยานยนต์กลศาสตร์ยานยนต์กลศาสตร์ยานยนต์v / Mechanics of Road Vehicles

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04303217
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ยานยนต์กลศาสตร์ยานยนต์กลศาสตร์ยานยนต์v
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics of Road Vehicles
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

โทร 085-221-4676

รายวิชา - กลศาสตร์ยานยนต์กลศาสตร์ยานยนต์กลศาสตร์ยานยนต์v

อาจารย์ผู้สอน