รายละเอียด

ระเบียบวิธีการวิจัย / Research Methodology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : MENME104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีการวิจัย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Research Methodology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ด้วยครับ 0987659956 เพื่อหารือการเรียนการสอนภาคเรียน 1/2563

รายวิชา - ระเบียบวิธีการวิจัย

อาจารย์ผู้สอน