รายละเอียด

วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง / Power Plant Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 25 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME165
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power Plant Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เรียน ผ่าน ระบบ micro soft ในช่วงแรก

รายวิชา - วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง

บทที่ 1 บทนำ
- ระบบพลังงานไฟฟ้า
- ประเภทของโรงไฟฟ้า
- โรงไฟฟ้าในประเทศไทย
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์ของการผลิตไฟฟ้า
- มูลค่าปัจจุบัน
- เส้นโค้งภาระ
- ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
- สมบัติของแก๊สอุดมคติ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 3 เชื้อเพลิง
- เชื้อเพลิงแข็ง
- เชื้อเพลิงเหลว
- เชื้อเพลิงก๊าซ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 4 การเผาไหม้
- ปฏิกิริยาการเผาไหม้
- อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงเชิงทฤษฎี
- ค่าความร้อน
- อัตราส่วนอากาศต่อเชื้อเพลิงจริง
- อากาศส่วนเกิน
- อุณหภูมิจุดน้ำค้าง
- อุปกรณ์เผาไหม
- การควบคุมมลภาวะทางอากาศ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 5 เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
- สมบัติของไอน้ำ
- วัฏจักรแรงคิน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 5 เทอร์โมไดนามิกส์ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ต่อ)
- การปรับปรุงประสิทธิภาพของวัฏจักรแรงคิน
- ผลกระทบของความผวนกลับไม่ได้ในวัฏจักร
- ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
- ประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำ
- ระบบผลิตพลังงานร่วม
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 6 เครื่องกำเนิดไอน้ำ
- หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไอน้ำ
- เตาเผาและเครื่องระเหย
- ถังพักไอน้ำและการถ่ายน้ำออก
- เครื่องทำไอน้ำยวดยิ่งและเครื่องให้ความร้อนซ้ำ
- การควบคุมอุณหภูมิไอน้ำ
- เครื่องประหยัดเชื้อเพลิง
- เครื่องอุ่นอากาศและเครื่องเป่าฝุ่น
- การไหลเวียนของอากาศและก๊าซเสีย

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

สอบกลางเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 7 เครื่องกังหันไอน้ำ
- ขั้นทำงานและประสิทธิภาพหัวฉีด
- ประสิทธิภาพขั้นทำงาน เครื่องกังหันไอน้ำหลายขั้นทำงานและ แรงดันแนวแกน
- การจำแนกเครื่องกังหันไอน้ำและการควบคุมเครื่องกังหัน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 8 ระบบน้ำป้อนและน้ำหล่อเย็น
- อุปกรณ์หลักในระบบน้ำป้อนและน้ำหล่อเย็น
- เครื่องควบแน่น
- เครื่องอุ่นน้ำป้อน
- หอหล่อเย็น
- ระบบปรับสภาพน้ำ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 9 อุปกรณ์และระบบควบคุม
- ระบบควบคุมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
- การวัดสมบัติของไหล
- ระบบควบคุมภาระ
- ระบบควบคุมการเผาไหม
- ระบบควบคุมความดันในเตาเผา
- ระบบควบคุมระดับน้ำในถังพักไอน้ำ
- ระบบควบคุมอุณหภูมิไอน้ำยวดยิ่ง

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 10 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวม
- วัฏจักรเบรย์ตัน
- วัฏจักรผสม
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 10 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนรวม (ต่อ)
- เครื่องกังหันก๊าซ
- เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบกู้ความร้อน

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 11 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
- ลักษณะทั่วไปของเขื่อน
- ท่อส่งน้ำและกังหันไฮดรอลิก
- อุโมงค์ท้ายน้ำ
- โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 12 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
- สัญลักษณ์นิวเคลียร์และไอโซโทป
- ปฏิกิริยานิวเคลียร์
- เสถียรภาพทางนิวเคลียร์
- กัมมันตภาพรังสี
- ฟิชชั่นและปฏิกิริยาลูกโซ่

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

บทที่ 12 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (ต่อ)
- ส่วนประกอบของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
- ประเภทของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
- เชื้อเพลิงนิวเคลียร์
- อันตรายของกัมมันตภาพรังสีต่อมนุษย์
- ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม

อาจารย์ผู้สอน