รายละเอียด

อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์ / Robot Actuators and Sensors

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Robot Actuators and Sensors
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - อุปกรณ์ขับเคลื่อนและตรวจวัดในหุ่นยนต์

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองและการใช้งานของตัวกระตุ้นตัวตรวจจับ
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิคส์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ในงานเมคคาทรอนิคส์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า (AC, DC, Stepper)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้า (AC, DC, Stepper) (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ขดลวดโซเลนอยด์เซ็นเซอร์ตำแหน่ง (encoder, โซนาร์, Infrared)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ขดลวดโซเลนอยด์เซ็นเซอร์ตำแหน่ง (encoder, โซนาร์, Infrared) (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ ขดลวดโซเลนอยด์เซ็นเซอร์ตำแหน่ง (encoder, โซนาร์, Infrared) (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

นำความรู้ทั้งหมดมาปฏิบัติงานจริง
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

นำความรู้ทั้งหมดมาปฏิบัติงานจริง (ต่อ)
กิจกรรม : - บรรยายประกอบตัวอย่างและใช้สื่อประสม
- อธิบายการทดลองและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือ
- นักศึกษานำเสนอรายงานและผลการปฎิบัติงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน