รายละเอียด

พลศาสตร์ / Dynamics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Dynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

z74jc5w เป็น code สำหรับเข้า microsoft team ในการเรียนวันจันทร์ เวลา 13.00 -16.00 น.

 

yfyuqa7 เป็น code สำหรับเข้า microsoft team ในการเรียนวันอังคาร เวลา 8.00 -11.00 น.

ถ้ามีปัญหาประการใด ให้ติดต่อ ผศ.ดร.จตุรงค์ แป้นพงษ์ โทร. 0865157079

รายวิชา - พลศาสตร์

บทที่ 1 หลักการเบื้องต้นของพลศาสตร์
- นิยามและแนวคิดพื้นฐานของวัตถุในวิชากลศาสตร์
- กฎของนิวตัน
- หน่วย
- ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของวิชาพลศาสตร์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 จลนศาสตร์ของอนุภาค
- การเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงของอนุภาค
- การเคลื่อนที่เชิงมุม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 จลนศาสตร์ของอนุภาค
การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งบนระนาบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 จลนศาสตร์ของอนุภาค
- การเคลื่อนที่แกนอ้างอิงเคลื่อนที่ขนานกับตำแหน่งเดิม
- การเคลื่อนที่แกนอ้างอิงเคลื่อนที่แบบหมุน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 2 จลนศาสตร์ของอนุภาค การเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งในระวางที่
- พิกัดฉาก
- พิกัดทรงกระบอก
- พิกัดทรงกลม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ
- ชนิดของการเคลื่อนที่
- การหมุน
- การวิเคราะห์การเคลื่อนที่เชิงเส้น
- การวิเคราะห์การเคลื่อนที่เชิงมุม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 3 จลนศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่สัมพัทธ์แบบแกนอ้างอิงเคลื่อนที่ขนานกับแนวเดิม
- การวิเคราะห์ความเร็วสัมพัทธ์
- การวิเคราะห์ความเร่งสัมพัทธ์
การวิเคราะห์การเคลื่อนที่สัมพัทธ์แบบแกนอ้างอิงหมุน
- ความเร็วสัมพัทธ์
- ความเร่งสัมพัทธ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 4 จลนพลศาสตร์ของอนุภาค
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคเดี่ยว
- สมการการเคลื่อนที่
- งานและพลังงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 4 จลนพลศาสตร์ของอนุภาค
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคเดี่ยว
- การดลและโมเมนตัม
- การชนกันระหว่างอนุภาค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 4 จลนพลศาสตร์ของอนุภาค
จลนพลศาสตร์ของระบบอนุภาค
- สมการการเคลื่อนที่
- งานและพลังงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 4 จลนพลศาสตร์ของอนุภาค
จลนพลศาสตร์ของระบบอนุภาค
- การดลและโมเมนตัม
- การชนกันระหว่างอนุภาค

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 จลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ
โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล
- รัศมีของไจเรชั่น
- โมเมนความเฉื่อย

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 จลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ
สมการเคลื่อนที่
- การเคลื่อนที่แบบเลื่อนไหล
- การเคลื่อนที่แบบหมุนรอบแกนคงที่
- การเคลื่อนที่แบบทั่วไปในระนาบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

บทที่ 5 จลนพลศาสตร์ของวัตถุเกร็งในระนาบ
งานและพลังงาน
- งานของแรงและโมเมนต์แรงคู่ควบ
- พลังงานจลน์
- กำลัง
การดลและโมเมนตัม
- โมเมนตัมเชิงเส้น
- โมเมนตัมเชิงมุม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน