รายละเอียด

ทฤษฎีเครื่องยนต์ / Theory of Engines

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDME905
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ทฤษฎีเครื่องยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Theory of Engines
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เป็นวิชา ทฤษฎีเครื่องยนต์ สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์เครื่องกล

รายวิชา - ทฤษฎีเครื่องยนต์

ประเภทและการทำงานของเครื่องยนต์
- ประเภทของเครื่องยนต์
- ประวัติศาสตร์ของเครื่องยนต์
- วัฏจักรการทำงาน
- ส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องยนต์

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- เครื่องยนต์ดีเซล
- เครื่องโรตารี่

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดชนิด SPI

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ชนิด MPI
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด ชนิด MPI
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบกลไก

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล
- ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบอิเลกทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบหล่อลื่นและระบบหล่อเย็น
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์เบนซิน
- ธรรมดา
- อิเลกทรอนิกส์
- ทรานซิสเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์เบนซิน
- ทรานซิสเตอร์
- EECI
- ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบจุดระเบิดของเครื่องยนต์ของเครื่องดีเซล
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

ระบบสตาร์ทของเครื่องยนต์แบบต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

เทคโนโลยีใหม่ของเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

การวัดการสึกหรอชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ และน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน