รายละเอียด

ชีวเคมีทางการเกษตร / Biochemistry for Agriculture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชีวเคมีทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Biochemistry for Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

22 มิถุนายน 2563... วันประกาศ

เนื่่องจากเป็นการเปิดภาคการศึกษา 1/2563 อาจารย์ผู้สอนขอชี้แจงกำหนดการเรียนการสอนตามวัน และเวลาตามที่กำหนดไว้ในตารางสอน

ภาคทฤษฎี...

1. ให้นักศึกษาเตรียมสมุดเรียนปกสีน้ำเงินเล่มใหญ่มาด้วย 

ภาคปฏิบัติการทดลอง...

วันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการเคมี (ป.38) เวลา 08.00 น.-11.00 น. 

ขอความร่วมมือให้นักศึกษามาเรียนโดยพร้อมเพียงกันนะคะ

ผศ.ดร.วาสนา  สิงห์ดวง

รายวิชา - ชีวเคมีทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน