รายละเอียด

อุณหพลศาสตร์ / Thermodynamics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุณหพลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้หัวหน้ากลุ่มโทรหาอาจารย์ผู้สอน 0987659956 เรื่องการเรียนในวิชาเทอร์โมไดนามิกส์

รายวิชา - อุณหพลศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์
- เทอร์โมไดนามิกส์และพลังงาน
- มิติและหน่วย
- ระบบและการควบคุมปริมาตร
- กระบวนการและวัฎจักร
- กฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์
- อุปกรณ์วัดความดัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

พลังงาน งาน และการถ่ายโอนพลังงาน
- รูปแบบของพลังงาน
- รูปแบบของงาน
- พลังงานที่ถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบ
- กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์
- ประสิทธิภาพในการถ่ายโอนและเปลี่ยนรูปพลังงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์
- สถานะของสารบริสุทธิ์
- กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์
- แผนภาพแสดงกระบวนการเปลี่ยนสภาวะ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ (ต่อ)
- ตารางคุณสมบัติ
- สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

การวิเคราะห์พลังงานสำหรับระบบปิด
- หลักการอนุรักษ์พลังงาน
- ความร้อนจำเพาะ
- พลังงานภายใน เอนทัลปี และความร้อนจำเพาะของแก๊สอุดมคติ
- พลังงานภายใน เอนทัลปี และความร้อนจำเพาะของของแข็งและของเหลว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

การวิเคราะห์มวลและพลังงานสำหรับระบบเปิด
- กฎอนุรักษ์มวล
- งานเนื่องจากการไหล
- การวิเคราะห์พลังงานสำหรับระบบที่มีการไหลแบบคงตัว
- การวิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีการไหลแบบคงตัว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
- กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์
- แหล่งพลังงานความร้อน
- เครื่องยนต์ความร้อน
- เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อน
- กระบวนการที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์ (ต่อ)
- ปัจจัยที่ทำให้กระบวนการผันกลับไม่ได้
- หลักการของคาร์โนต์
- กลจักรความร้อนคาร์โนต์
- เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อนคาร์โนต์


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

เอนโทรปี
- เอนโทรปี
- กฎการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี
- สมดุลเอนโทรปีของระบบปิด
- สมดุลเอนโทรปีของระบบเปิด


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

เอนโทรปี (ต่อ)
- แผนภาพสมบัติที่เกี่ยวข้องกับเอนโทรปี
- ความสัมพันธ์ Tds
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสารบริสุทธิ์
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของของแข็งและของเหลว
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของแก๊สอุดมคติ


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

เอนโทรปี (ต่อ)
- งานของกระบวนการไหลคงตัวและผันกลับได้
- การลดงานที่ป้อนให้กับเครื่องอัด
- การอัดแบบหลายขั้นตอน
- ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

วัฎจักรกำลังแก๊ส
- ข้อคำนึงพื้นฐานในการวิเคราะห์วัฎจักรกาลังแก๊ส
- ข้อสมมุติมาตรฐานอากาศ
- เครื่องยนต์แบบลูกสูบ
- วัฎจักรออตโต


กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

วัฎจักรกำลังแก๊ส (ต่อ)
- วัฎจักรดีเซล
- วัฎจักร Stirling และ Ericsson
- วัฎจักร Brayton

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

วัฎจักรกำลังไอและวัฏจักรกำลังร่วม
- วัฎจักรไอคาโนต์
- วัฎจักร Rankine
- การเพิ่มประสิทธิภาพของวัฎจักร Rankine
- วัฎจักร Reheat Rankine อุดมคติ
- วัฎจักร Regenerative Rankine อุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

วัฎจักรทำความเย็น
- เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อน
- วัฎจักรคาร์โนต์แบบผันกลับ
- วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไออุดมคติ
- วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอจริง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
ฝึกทำแบบฝึกหัด และโจทย์ปัญหา โดยใช้สื่อ Power Point

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน