รายละเอียด

การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเบื้องต้นทางเมคคาทรอนิกส์ / Project Based Learning of Basic Mechatronics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGMC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเบื้องต้นทางเมคคาทรอนิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Project Based Learning of Basic Mechatronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Waiting for Update 

รายวิชา - การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานเบื้องต้นทางเมคคาทรอนิกส์

Introduction to Project-Based Learning
- เข้าใจวัตถุประสงค์ของรายวิชา
- เข้าใจถึงการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
กิจกรรม : - บรรยาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา
- ค้นคว้า "What is Project"
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษา จากการค้นคว้า

กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

- การกำหนดปัญหา
- การสืบค้นข้อมูล
- การออกแบบ
- การผลิต
- การทดสอบ
- การปรับปรุง
กิจกรรม : - ค้นคว้า / ศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ตามที่ได้ค้นคว้าศึกษา

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ( Design Thinking Process)

- การเข้าใจความต้องการของลูกค้า (Empathizes)
- การกำหนดปัญหา (Define)
- การระดมสมอง (Ideate)
- การสร้างต้นแบบ (Prototype)
- การทดสอบ (Test)

กิจกรรม : - ค้นคว้า / ศึกษา กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ ตามที่ได้ค้นคว้าศึกษา

การสร้างโครงงาน
- การสร้างทีม (Team Forming)
- การเข้าใจความต้องการของลูกค้า (เจ้าของปัญหา)
- ค้นหาปัญหา / กำหนดหัวข้อปัญหา
กิจกรรม : - ทำการสร้างทีม เพื่อสร้างโครงงาน ตามความสนใจของนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเมคคาทรอนิกส์
- สัมภาษณ์ลูกค้า(เจ้าของปัญหา)เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
- ค้นคว้าข้อมูล / นำเสนอผลลัพธ์จากค้นคว้า

การระดมสมอง เพื่อสร้างแนวคิด เพื่อการแก้ไขปัญหา / สร้างชิ้นงาน
กิจกรรม : - ระดมสมองเพื่อค้นหาแนวคิดที่เป็นไปได้
- นำเสนอแนวคิดที่เป็นไปได้
- คัดเลือกแนวคิด

ออกแบบ / เขียนแบบ สำหรับการพัฒนาต้นแบบอย่างหยาบ
กิจกรรม : - ดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ

- Assembly drawing
- Detail drawing

- นำเสนอแบบ

ออกแบบ / เขียนแบบ สำหรับการพัฒนาต้นแบบอย่างหยาบ (ต่อ)
กิจกรรม : - ดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ (ต่อ)

- Assembly drawing
- Detail drawing

- นำเสนอแบบ

ออกแบบ / เขียนแบบ สำหรับการพัฒนาต้นแบบอย่างหยาบ (ต่อ)
กิจกรรม : - ดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ (ต่อ)

- Assembly drawing
- Detail drawing

- นำเสนอ และ ส่งแบบ

สัปดาห์ สอบ กลางภาค
กิจกรรม : -

การสร้างต้นแบบอย่างหยาบ (Prototype) เพื่อทดสอบการแก้ไขปัญหา / ชิ้นงาน
กิจกรรม : - ดำเนินการสร้างต้นแบบอย่างหยาบ

ดำเนินการสร้างต้นแบบ ระบบแมคคาทรอนิกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้ (ต่อ)
กิจกรรม : - ดำเนินการสร้างต้นแบบอย่างหยาบ (ต่อ)

- ดำเนินการสร้างต้นแบบ ระบบแมคคาทรอนิกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้ (ต่อ)
กิจกรรม : ดำเนินการสร้างต้นแบบอย่างหยาบ (ต่อ)

- ดำเนินการ สร้างต้นแบบ ระบบแมคคาทรอนิกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้ (ต่อ)
- การทดสอบระบบต้นแบบ - ปรับปรุง ครั้งที่ 1
กิจกรรม : - ทำการทดสอบการทำงานของต้นแบบ ครั้งที่ 1

- ดำเนินการแก้ไขสร้างต้นแบบ ระบบแมคคาทรอนิกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้
กิจกรรม : - ดำเนินการแก้ไขสร้างต้นแบบอย่างหยาบ

- ดำเนินการแก้ไขสร้างต้นแบบ ระบบแมคคาทรอนิกส์ตามที่ได้ออกแบบไว้ (ต่อ)
- การทดสอบระบบต้นแบบ - ปรับปรุง ครั้งที่ 2
กิจกรรม : - ดำเนินการแก้ไขสร้างต้นแบบอย่างหยาบ
- ทำการทดสอบการทำงานของต้นแบบ ครั้งที่ 2

การทดสอบระบบต้นแบบ - และนำเสนอผลลัพธ์การทำงาน
กิจกรรม : การนำเสนอ พร้อมทดสอบผลงาน


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน