รายละเอียด

ภาษาไทย 1 / Thai 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01310101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทย 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรกพบกันห้องเรียน  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ชั้น 6 ห้อง  602

* นักศึกษาทุกคนโปรดใส่แมส และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคาร

รายวิชา - ภาษาไทย 1

อาจารย์ผู้สอน