รายละเอียด

การพูดเพื่อการสื่อสาร / Oral Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพูดเพื่อการสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Oral Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

You can join a class with the code DDW4Mmt6GB.

รายวิชา - การพูดเพื่อการสื่อสาร

อาจารย์ผู้สอน