รายละเอียด

การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด / Report Writing and Library Usage

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01210001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Report Writing and Library Usage
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สัปดาห์แรก  พบกันห้องสมุดชั้น  4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา

*นักศึกษาทุกคนโปรดใส่แมส และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นอาคาร

รายวิชา - การเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด

อาจารย์ผู้สอน