รายละเอียด

เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร / Fundamental Agricultural Biotechnology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG004
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental Agricultural Biotechnology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

22 มิถุนายน 2563 ....วันประกาศ....

เนื่องจากเป็นการเปิดเทอมภาคการศึกษา 1/2563 อาจารย์ขอนัดหมายชี้แจงกำหนดการเรียนการสอนของรายวิชานี้ โดยขอนัดพบนักศึกษาตามวันและเวลาตามตารางสอน วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ห้อง 16211 (อาคาร16) โดยให้นักศึกษาเตรียมสมุดจดมาด้วยนะคะ

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคนมาพร้อมเพียงกันนะคะ

ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง

รายวิชา - เทคโนโลยีชีวภาพพื้นฐานทางการเกษตร

อาจารย์ผู้สอน