รายละเอียด

เคมีวิเคราะห์ / Analytical Chemistry

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีวิเคราะห์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Analytical Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา เคมีวิเคราะห์ รหัสรายวิชา  BSCCC110
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์คชรัตน์ ทองฟัก
ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง 16211 อาคาร 16  ทุกวันพุธ เวลา 13.00-15.00 น.

                      (ผู้สอน อ.คชรัตน์  ทองฟัก)
ภาคปฏิบัติการ เรียนที่ตีกปฏิบัติการรวม ห้อง ป.38 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น.

                      (ผู้สอน อ.คชรัตน์  ทองฟัก )

ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 3

                            
อีเมล์                     kodcharat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร                0816752006

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักทั่วไปของเคมีวิเคราะห์ หน่วยทางเคมี สมดุลไออนิกในสารละลาย เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรดเบส การไทเทรตตกตะกอน การไทเทรตแบบสารประกอบเชิงซ้อน  การไทเทรตรีดอกซ์ และการวิเคราะห์ไอออน

รายวิชา - เคมีวิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอน