รายละเอียด

เกษตรทั่วไป / General Agriculture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เกษตรทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ช่องทางการสื่อสาร

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 0828932210

e-mail : lekamorn999@gmail.com, amornchai@rmutl.ac.th

รายวิชา - เกษตรทั่วไป

อาจารย์ผู้สอน