รายละเอียด

การเลี้ยงสัตว์น้ำ / Aquatic Animal Culture

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Aquatic Animal Culture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

การติดต่อสื่อสาร

เบอร์โทร 0828932210

e3mail : lekamorn999@gmail.com, amornchai@rmutl.ac.th

Line : lekamorn

รายวิชา - การเลี้ยงสัตว์น้ำ

อาจารย์ผู้สอน