รายละเอียด

เคมีประยุกต์ / APPLIED CHEMISTRY

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13020112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : APPLIED CHEMISTRY
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชา เคมีประยุกต์ รหัสรายวิชา ฺ13020112
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์คชรัตน์ ทองฟัก
ภาคทฤษฎี      เรียนที่ห้อง 16206 อาคาร 16  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-10.00 น.

                      (ผู้สอน อ.คชรัตน์  ทองฟัก)
ภาคปฏิบัติการ เรียนที่ตีกปฏิบัติการรวม ห้อง ป.38 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-11.00 น.

                      (ผู้สอน อ.คชรัตน์  ทองฟัก )
                                  
ช่องทางติดต่ออาจารย์ผู้ประสานรายวิชา
ห้องพักอาจารย์      สำนักงานสาขาวิทยาศาสตร์ ตึกปฏิบัติการรวม ชั้น 3

                            
อีเมล์                     kodcharat@rmutl.ac.th
เบอร์โทร                0816752006

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารประกอบ และสารละลายไฟฟ้าเคมี สารประกิบไฮโดรคาร์บอน พลาสติก ยาง น้ำและการปรับสภาพน้ำ

รายวิชา - เคมีประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน