รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ / Academic English

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC103 Sec3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Academic English
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทรศัพท์ 088-404-4489 หรือ email: peipei@rmutl.ac.th หรือ nongnootpeipei@gmail.com

ให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ผู้สอนในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ.ใต้ถุนอาคารเรียนรวม 80 พรรษา เนื่องจากในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการ  (วันเข้าพรรษา) และมหาวิทยาลัยเลื่อนเปิดภาคการศึกษาเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เพื่อชี้แจงในการเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนในสัปดาห์ถัดไป รวมไปถึงรายละเอียดของหนังสือ 

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

Course introduction
กิจกรรม : แนะนำรายวิชา เนื้อหา เกณฑ์ในการตัดเกรด รวมไปถึงการปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา

Protectors
กิจกรรม : Lecture, Think Pair Share
- Brainstorming
- Group discussion and sharing

Protectors
กิจกรรม : Lecture, Think Pair Share
- Brainstorming
- Group discussion and sharing

Family Connections
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Collaborative Team Learning
- Brainstorming ideas
- Linking ideas
- Concept mapping

Family Connections
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Collaborative Team Learning
- Giving a short talk

Global Stories
กิจกรรม : Lecture, Simulation
- Questioning & discussing
- Linking ideas

Global Stories
กิจกรรม : Lecture, Simulation
- Giving a short talk

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวนเนื้อหาที่จะสอบกลางภาคโดยการให้ทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Midterm Examination
กิจกรรม :

Music
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Peer to Peer- Linking ideas
- Co-operative learning
- Writing a summary

Music
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Peer to Peer- Interpreting meaning
- Paraphrasing

Good Design
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Online Mobile and Balance Learning
- Questioning & discussing
- Inquiry process

Good Design
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Online Mobile and Balance Learning
- Writing about your country’s flag
- Giving a presentation

Inspiration
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Cooperative Learning
- Questioning and discussing about my inspiration

Inspiration
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Cooperative Learning
- Giving presentation

Inspiration
กิจกรรม : Lecture, Mind Mapping, Brain Storming, Cooperative Learning
- Giving presentation

Final Examination
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน