รายละเอียด

การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ / Industrial Engineer Preparatory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE123_SEC_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineer Preparatory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

      ฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกอบรมการพูดในที่ชุมชน การเตรียมและจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ การทำงานร่วมกัน การติดตามผลงานการนำเสนอผลงาน และรายงานผลงานการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม อุตสาหการในด้านต่างๆ

แจ้งนักศึกษาให้ดำเนินการลง Microsoft Teams และเข้าร่วม Teams ในแต่ละรายวิชาตามที่นักศึกษาได้ลงทะเบียน

Team Code : 3njdxmr

รายวิชา - การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ

อาจารย์ผู้สอน